Ecologisch verantwoord bos- en houtexploitatie

Economisch valabel stamhout voeren we af via de korthoutmethode dan wel langhoutmethode.
Bij de korthoutmethode wordt het te ruimen stamhout op de werf onmiddellijk op de gewenste lengtes verzaagd. Dit gebeurt manueel of via een processormachine. Deze laatste velt, onttakt en kort stammen volledig mechanisch.
De door ons aangewende processor bevindt zich op meerdere en brede banden om ook hier het terrein zoveel mogelijk te ontzien. Indien mogelijk, rijdt de machine over het vrijgekomen kruinhout.
Afvoer van het verzaagde hout gebeurt via onze bosbouwremork / houtuitrijwagen of een forwarder. Deze machines proberen waar mogelijk dezelfde werktracés te gebruiken als de processormachine.

Bij de langhoutmethode worden de onttakte stammen in hun volledige lengte geruimd tot aan een overslagplaats, bereikbaar voor vrachtwagens. Gezien de kwetsbaarheid van veel gebieden waarin we werken, gebruiken we vaak onze graafmachines met sorteergrijpers om stammen te ruimen.

Op gevoelige, veelal droge terreinen met micro-reliëf zoals heidegebieden en stuifduinen, kunnen we ook hout ruimen met trekpaarden. De dieren veroorzaken weinig betredingsschade en bodemerosie.

In bepaalde gevallen dienen verboste percelen met kleine, economisch minder waardevolle houtopslag terug opengemaakt te worden. De aanwezige houtige opslag dient volledig verwijderd te worden over een bepaalde oppervlakte.
Indien deze opslag redelijk jong en in hoge densiteit aanwezig is, is de economische meest rendabele manier vaak om de opslag te klepelen m.b.v. een bosklepelmaaier, al dan niet in combinatie met het verzamelen van het verhakselde materiaal.

Met behulp van onze zware bosfrees kunnen we opstaand hout tot een diameter van ca 12 cm en neerliggend kruinhout probleemloos versnipperen.

De bodemdruk per cm² ligt aanzienlijk lager dan deze van een bosklepelmachine in combinatie met landbouwtrekker.
Tweede voordeel is het feit dat we een groot werkbereik hebben; waar een tractor elke zone die geklepeld dient te worden, moet berijden, kunnen we 6 meter links en 6 meter rechts van de machine klepelen zonder deze zones te berijden en bijgevolg te verstoren.
Verder kunnen we op kwetsbare terreinen met veel (micro-)reliëf met de arm van de graafmachine veel beter de glooiingen van het terrein volgen dan een tractor dit kan.
Indien het verhakselen van opslag niet haalbaar of mogelijk is, kunnen we u onze hydraulische takkenschaar aanbieden.
Deze machine, ook bevestigd aan de giek van één van onze graafmachines, kan hout knippen tot 20 à 30 cm diameter. Tijdens het afknippen wordt de stam of tak onmiddellijk geklemd in een houtklem, waarna we de tak kunnen neerlegen waar gewenst. Desgewenst kunnen op heel vochtige terreinen (elzenbroekbossen etc) takken of bomen voor de graafmachine geplaatst worden om op die manier een berijdbare ondergrond te creëren.
De takkenschaar zetten we ook in voor het knotten van elzen of wilgen en het opsnoeien van bomen.
De machine werkt snel en door het feit dat het afgeknipt hout ook meteen kan geplaatst worden op de voorziene locatie, vervangt ze manuele arbeid van 4 à 5 personen. Daardoor is ze economisch dan ook zeer rendabel.

Onze houthakselaar versnippert takken / stammen met een maximum diameter van 25 cm.
Om kruinhout en stammen zo efficiënt mogelijk te verzamelen en te verwijderen, beschikken we over een houttang en sorteergrijpers dewelke bevestigd wordt aan één van onze graafmachines.

Om stronken efficiënt uit te frezen, beschikken we over een stronkenfrees die bevestigd wordt aan één van onze graafmachines en zodoende hydraulisch aangedreven wordt. Door het bevestigen van een stronkenfrees aan de arm van een graafmachine wordt een groot werkbereik gecreëerd en kunnen ook op moeilijk bereikbare plaatsen stronken worden weggefreesd.