Natuurlijk groenbeheer

Een natuurtechnisch maaibeheer wordt hoofdzakelijk gevoerd op kwetsbare terreinen. De meestal vochtige terreinen herbergen bijzondere plantengemeenschappen of potenties in die zin, die enkel door éénjaarlijks of meerjaarlijks maaibeheer kunnen behouden worden. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van het terrein, kunnen we verscheidene machines inzetten om natuurtechnisch maaibeheer uit te voeren.

De laatste jaren worden steeds meer terreinen met een aanvankelijk lage natuurwaarde
heringericht ten behoeve van natuur. Deze zogenaamde natuurontwikkelingswerken gaan vaak gepaard met grondverzet.

Het verwijderen en ruimen van houtopslag en bomen komt vaak voor bij natuurontwikkeling. Om ook deze taken met zo weinig mogelijk schade en bodemverstoring en bodemverdichting uit te voeren, kunnen we u verscheidene machines + methodes aanbieden.

Zowel droge als vochtige heidevegetaties zijn onderhevig aan vergrassing en in een later stadium verbossing. Begrazing, als vaak toegepaste beheerstechniek in heideterreinen, kan deze evolutie niet helemaal omkeren.
Om hun behoud te verzekeren, worden heidevegetaties dan ook met een bepaalde omlooptijd geplagd.

Veel natuurlijke groengebieden worden voorzien van diverse afsluitingen.