Kleinschalige waterzuivering

Volgens de klassieke benadering van afvalwaterzuivering wordt het te zuiveren water via de riolering naar collectoren geleid, vanwaar het verder naar een rioolwaterzuiveringsinstaIlatie (RWZI) wordt gevoerd.

In landelijke gebieden met kleine woonkernen en verspreide bebouwing, zal dit resulteren in hoge investerings- en exploitatiekosten, omdat het afvalwater van zeer ver getransporteerd moet worden naar een RWZI.

Daarom vragen die gebieden een meer gedecentraliseerde aanpak voor de zuivering van bun afvalwaters. Het toepassen van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) is hier aangewezen.

Een mogelijke kleinschalige waterzuiveringsinstallatie is een percolaatrietveld. Hierbij gebeurt de eigenlijke zuivering van bet afvalwater in een open bekken waarin rietplanten zijn aangeplant.

Het voorbezonken afvalwater komt in een pompput, voorzien van een dompelpomp, terecht.. Die pomp zorgt ervoor dat het te zuiveren afvalwater met tussenpozen op het percolaatrietveld wordt gebracht.

Een verdeelsysteem bovenop een zandfilter verdeelt het afvalwater gelijkmatig over de filter. Terwijl het water in de zandfilter dringt, wordt het gezuiverd en gelijktijdig wordt er lucht meegezogen.

Het riet heeft als functie via de wortels de aanwezige bacteriën van zuurstof te voorzien.

Deze bacteriën zorgen voor de eigenlijke afbraak van de vervuilende stoffen. Het riet neemt de nutriënten op o.a. in de vorm van nitraten.
Het water wordt op een diepte van 1 tot 1,5 m onder het rietveld opgevangen in draineerbuizen, die het verder afvoeren.

Zowel bij (landbouw)bedrijven, openbare besturen als particulieren leggen we percolaatrietvelden aan.

Rekening houdende met het volume van de afvalwaterstroom, maken we uw percolaatrietveld met benodigdheden (dompelpomp, pompput,...) op maat.

Schets percolaatrietveld.